›  Semináře

Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2014

Ve dnech 23.4. - 24.4.2014 se v Kroměříži uslutečnil již 21. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2014 s podtitulem KVALIFIKACE – VZDĚLÁVÁNÍ – ZAMĚSTNANOST – KONKURENCESCHOPNOST.

 

Memorandum z celostátního semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2014 „Kvalifikace – Vzdělávání – Zaměstnanost – Konkurenceschopnost“

Ve dnech 23. a 24. dubna 2014 se v Kroměříži konal 21. ročník celostátního semináře, který se zabývá aktuálními otázkami celoživotního učení. Pořadateli semináře bylo Město Kroměříž, Národní vzdělávací fond, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava (ŠIOV) a Okresní hospodářská komora Kroměříž. Záštitu nad seminářem převzali předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, starostka Kroměříže Mgr. Daniela Hebnarová, ministryně pro místní rozvoj Mgr. et Mgr. Věra Jourová, prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel MBA a rektor UTB Zlín Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Partnery semináře byly Zlínský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní ústav pro vzdělávání, Hospodářská komora ČR, Asociácia zamestnávatel¢ských zväzov a združení SR, Chropyňská strojírna a. s., DLplast, s. r. o., ELKO EP, s .r. o. Holešov a Global Business s. r. o. Technické provedení semináře zajišťovaly Okresní hospodářská komora Kroměříž, SŠ-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a SŠ-Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9. 

Seminář zahájila starostka Kroměříže Mgr. Daniela Hebnarová. Po jejím pozdravném projevu následoval blok úvodních vystoupení představitelů ČR z MŠMT, MPSV a MPO věnovaný vzdělávání pro trh práce, podpoře zaměstnanosti mladých lidí a zapojení zaměstnavatelů do odborného vzdělávání. Slovensko reprezentoval zástupce MŠVVaŠ s problematikou duálního vzdělávání v SR.

Obsah letošního 21. ročník semináře se zaměřil na souvislosti odborného vzdělávání, kvalifikací, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z loňského roku byl i v tomto roce seminář koncipován pro účastníky z České i Slovenské republiky. Cílem semináře bylo poukázat na aktuální problémy v odborném vzdělávání a jejich řešení ze strany odpovědných ministerstev a organizací a rovněž ukázat jejich důsledky na činnosti jak vzdělávacích institucí, tak i zaměstnavatelů. Na postupy provázání odborného vzdělávání s potřebami zaměstnavatelů, podporu zaměstnanosti mladých lidí a další vzdělávání je v České republice i na Slovensku zaměřena řada projektů, se kterými byli účastníci seznámeni ve vystoupeních českých i slovenských odborníků. Navazující panelové diskuse dovolily ukázat pozitivní i slabší stránky referovaných postupů pohledem dalších zainteresovaných stran. Zajímavou formou prezentace bylo též srovnání projektů aktuálně implementovaných na Slovensku se zkušenostmi z relevantních projektů realizovaných v ČR.

Další vystoupení byla rozdělena do tří tematických bloků. První blok byl věnován spolupráci škol a zaměstnavatelů v počátečním odborném vzdělávání a zaměřil se na možnosti využití prvků duálního systému v ČR. Byly prezentovány praktické zkušenosti SŠ – COPT Kroměříž a TOSHULIN, a.s. z pilotáže modelu kooperace škola – firma. Druhý tematický blok se zaměřil na přínosy Národní soustavy kvalifikací v ČR, které zhodnotili v panelové diskusi zejména představitelé z MŠMT, ŠIOV, GŘ Úřadu práce ČR i zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Třetí blok se soustředil na aktuální situaci celoživotního vzdělávání na Slovensku a jeho srovnání s českou stranou. K referovaným tématům patřila např. podpora profesní orientace žáků základních škol na odborné vzdělávání prostřednictvím rozvoje polytechnické výchovy, rozvoj středního odborného vzdělávání a jeho dopad na transformaci odborného vzdělávání v SR, tvorba Národní soustavy kvalifikací nebo implementace národního projektu Další vzdělávání a poradenství pro dospělé jako nástroj lepší uplatnitelnosti na tru práce. Na slovenské    řečníky navázali čeští odborníci svými zkušenostmi z řešení obdobné problematiky v ČR.

Přednesené referáty, jakož i diskuse účastníků semináře, ukázaly přínosy spolupráce škol a zaměstnavatelů v počátečním odborném vzdělávání a možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém odborném vzdělávání. Ukázaly rovněž přínosy Národní soustavy kvalifikací, a to jak v sektoru vzdělávání, tak i v sektoru podpory zaměstnanosti. Užitečné a inspirativní se rovněž ukázalo porovnání vývoje celoživotního vzdělávání na Slovensku s vývojem a situací celoživotního vzdělávání v České republice.

Jednání semináře opět potvrdilo, že na jedné straně se celoživotní učení postupně rozvíjí, avšak na druhé straně jsou v jeho rozvoji ještě nedostatky. Výraznějšímu zlepšování rozsahu a kvality celoživotního stále brání několik negativních skutečností jako například malý pokrok v zavádění účinných finančních či nefinančních pobídek pro zvýšení účasti dospělých na vzdělávání. Podobně jako již dříve lze konstatovat, že dosud nebyly náležitě vyhodnoceny přínosy stovek vzdělávacích projektů financovaných z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.  

Celostátního semináře se zúčastnilo 153 odborníků ze všech druhů odborných škol, úřadů práce, krajských úřadů, podniků a dalších organizací z  České a Slovenské republiky.

Účastníci semináře děkují pořadatelům semináře za jeho přípravu a uspořádání
a oceňují při tom jejich obětavost. Konstatují, že seminář opět přispěl k užitečné diskusi
o zlepšování celoživotního učení, a to v obou zastoupených zemích, a proto doporučují, aby se podobný seminář konal i v příštím roce.  

 

V Kroměříži dne 24. dubna 2014

Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2014
Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2014
Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2014
Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2014
Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2014
Seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2014
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací