›  Semináře

Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013

Memorandum z celostátního semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2013 „Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice“

Ve dnech 15. a 16. května 2013 se v Kroměříži konal 20. ročník celostátního semináře, který se zabýval aktuálními otázkami celoživotního učení. Pořadateli semináře bylo město Kroměříž, Národní vzdělávací fond a Okresní hospodářská komora Kroměříž. Záštitu nad seminářem převzali hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, starostka Kroměříže Mgr. Daniela Hebnarová a ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský. Partnery semináře byly Zlínský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu,  Národní ústav pro vzdělávání, Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislavě,  Chropyňská strojírna, a. s., Autosalon Kromexim, spol. s r. o., DLplast, s. r. o. ELKO EP, s.r.o., Global Business, s.r.o. Technické provedení semináře zajišťovaly Okresní hospodářská komora Kroměříž, SŠ - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a SŠ - Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9.

Celostátního semináře se zúčastnilo 95 odborníků ze všech druhů odborných škol, úřadů práce, krajských úřadů, podniků a dalších organizací z různých krajů České republiky a Slovenské republiky. V úvodu semináře udělil zástupce Zlínského kraje a předseda Řídícího výboru semináře Pamětní list

  • Ing. Františku Kamlachovi, řediteli Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí
  • JUDr. Karlu Smíškovi, řediteli Úřadu práce ČR, krajské pobočky ve Zlíně, kontaktního pracoviště Kroměříž

za dlouholetou spolupráci při přípravách předcházejících ročníků semináře.    

Protože šlo o 20. ročník semináře, konaný v roce 20. výročí rozdělení Československa, byl koncipován jako seminář pro účastníky z České i Slovenské republiky. Cílem semináře bylo charakterizovat vývoj a současný stav odborného vzdělávání v posledních dvaceti letech v České a Slovenské republice, společné a rozdílné znaky tohoto vývoje, ukázat jeho pozitivní i negativní rysy a naznačit očekávaný vývoj odborného vzdělávání v příštích obdobích. Aby mohl být dosavadní vývoj a současný stav odborného vzdělávání v obou zemích vystižen co nejlépe, byli o přednesení odborných referátů na semináři požádáni představitelé odborného vzdělávání na národní, regionální a lokální úrovni z České i Slovenské republiky.

S pozdravnými projevy vystoupili na semináři uvolněná členka Rady města Kroměříže MUDr. Jarmila Číhalová, člen Rady Zlínského kraje PaedDr. Petr Navrátil a ředitel SOŠ a konzervatórií MŠVVŠ Ing. Marián Galan.

Obsahová stránka semináře byla rozdělena do tří bloků. Tématem prvního obsahového bloku bylo dvacet let vývoje odborného vzdělávání v České a Slovenské republice. Vystoupili v něm představitelé obou národních ministerstev školství, ústavů zabývajících se odborným vzděláváním z obou republik, zástupci krajských úřadů a také ředitelé odborných škol z obou zemí.

Druhý a třetí obsahový blok semináře byl zaměřen na možnosti uplatňování absolventů odborných škol, v němž vystoupili představitelé významných zaměstnavatelů nebo jejich asociací. Referáty přednesli zástupci zaměstnavatelů a dalších relevantních českých i slovenských institucí zabývajících se odborným vzděláváním.

Přednesené referáty, jakož i diskuse účastníků semináře ukázala vývoj a stav odborného vzdělávání, který vycházel ze společných základů a poté se rozvíjel diferencovaně. Jednání semináře ve všech třech obsahových blocích potvrdilo, že hlavní cíle odborného vzdělávání jsou v zásadních rysech stejné, i když se v jednotlivých zemích liší způsoby řízení odborného vzdělávání, příslušná legislativa nebo financování. Dále se ukázalo, že v obou zemích existují podobné problémy, které musí řídící pracovníci i poskytovatelé odborného vzdělávání řešit. Jde například o otázky nerovnoměrného demografického vývoje mladých lidí, diskrepancí mezi poptávkou a nabídkou po odborném vzdělávání v určitých oborech či sektorech, zlepšování návazností mezi počátečním a dalším odborným vzděláváním apod.

Podobné jsou v obou zemích i důvody, cíle a způsoby spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol. Vystoupení zástupců zaměstnavatelů i odborných škol potvrdila, že spolupráce přispívá jak ke snadnějšímu řešení aktuálních problémů, tak i ke zvyšování kvality odborného vzdělávání, a proto je potřeba ji podporovat a rozvíjet prostřednictvím legislativy a finančních i nefinančních pobídek.

Celkem bylo na semináři předneseno 15 referátů a 5 diskusních příspěvků.

Jednání semináře opět potvrdilo, že na jedné straně se celoživotní učení postupně rozvíjí, avšak na druhé straně jsou v jeho rozvoji ještě nedostatky, což konstatovali účastníci letošního semináře i seminářů předcházejících. Pozornost, věnovaná systematické implementaci existující strategie celoživotního učení, není náležitě soustavná a intenzivní. Výraznějšímu zlepšování rozsahu a kvality celoživotního učení stále brání několik negativních skutečností jako například malý pokrok v zavádění účinných finančních či nefinančních pobídek pro zvýšení účasti dospělých na vzdělávání.

Zmíněné nedostatky považují účastníci semináře za klíčové pro rozvoj a podporu celoživotního učení v obou zemích, a proto se jako každoročně obracejí prostřednictvím tohoto Memoranda na instituce a orgány, které ovlivňují realizaci strategie celoživotního učení s výzvou, aby na výše zmíněné podněty náležitě reagovaly.    

Účastníci semináře děkují pořadatelům semináře za jeho přípravu a uspořádání
a oceňují při tom jejich obětavost. Konstatují, že seminář opět přispěl k užitečné diskusi
o zlepšování celoživotního učení, tentokrát ve dvou zemích. Doporučují, aby se podobný seminář konal i v příštím roce.

 

V Kroměříži dne 16. května 2013

Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Odborné vzdělávání v České a Slovenské republice 2013
Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací