›  Semináře

Celoživotní učení - Kroměříž 2017

Ve dnech 18. a 19. května 2017 se v Domě kultury v Kroměříži uskutečnil již 24. ročník celostátního semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2017, který nesl téma "Výzvy 4. průmyslové revoluce"

 

 Memorandum z celostátního semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2017

„Výzvy 4. průmyslové revoluce“


Ve dnech 18. a 19. května 2017 se v Kroměříži konal 24. ročník celostátního semináře, který se zabývá aktuálními otázkami celoživotního učení. Pořadateli semináře bylo Město Kroměříž, Okresní hospodářská komora Kroměříž, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro vzdělávání. Záštitu nad seminářem převzal Mgr. Bohuslav Sobotka – předseda vlády ČR, Mgr. Michaela Marksová – ministryně práce a sociálních věcí, Ing. Karla Šlechtová – ministryně pro místní rozvoj, Ing. Jan Mládek, CSc. – ministr průmyslu a obchodu, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. - prezident HK ČR, Ing. Dagmar Kuchtová – generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy, Jiří Čunek - hejtman Zlínského kraje, Mgr. Jaroslav Němec – starosta města Kroměříže. Partnery semináře byly Zlínský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Hospodářská komora České republiky, Úřad práce ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Chropyňská strojírna a. s., Elektro Kroměříž a.s., TOSHULIN, a.s., Global Business s. r. o. Technické provedení semináře zajišťovaly Okresní hospodářská komora Kroměříž, SŠ-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a SŠ-Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9.

Seminář zahájil starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje PhDr. Stanislav Minařík, Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády MŠMT.

Cílem 24. ročníku semináře bylo diskutovat témata související se změnami v oblasti počátečního, odborného i dalšího vzdělávání, jež s sebou přináší 4. průmyslová revoluce. Seminář měl přispět k úspěšnému dialogu vzdělávací a zaměstnavatelské sféry i v kontextu s odpovídajícími prioritami jednotlivých ministerstev a operačních programů Evropského sociálního fondu pro období 2014 – 2020. 


 

Jednotlivá vystoupení byla zaměřena k tématu:

 • Průmysl 4.0 - Ing. Michal Horáček, poradce náměstka ministra MPO pro řízení sekce průmyslu

 • Vzdělávání 4.0 - Mgr. Miroslav Jašurek, vedoucí poradců ministryně MŠMT

 • Práce 4.0 – PhDr. Martin Sycha, Ph.D., odbor trhu práce MPSV

 • Strategie digitálního vzdělávání - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády MŠMT

 • Česká národní koalice pro digitální pracovní místa - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, předseda České národní koalice pro digitální pracovní místa, Mgr. Petr Naske, tajemník České národní koalice pro digitální pracovní místa

 • Modernizace odborného vzdělávání - Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, Ing. Zorka Husová, pověřená řízením sekce pro analýzy, kvalifikace a odborné vzdělávání NÚV, Ing. Taťána Vencovská, zástupce vedoucí oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání NÚV

 • POVEZ II., VDTP II. − Vzdělávání dovedností pro trh práce - Mgr. Jaroslav Neuvirth, vedoucí Oddělení projektů služeb zaměstnanosti Odboru projektová kancelář, generální ředitelství ÚP ČR

 • Vize digitalizace − nároky na zaměstnance aneb střety kultur generací - Martin Hradský, personální ředitel FATRA, a.s.

 • Formy podpory vzdělávání ze strany zaměstnavatele – Mgr. Kateřina Kozlová, SR - Vnější vztahy, ŠKODA AUTO a.s.

 • Pohled zaměstnavatelů na vzdělávání pro Průmysl 4.0 - Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky Sekce zaměstnavatelské pro oblast vzdělávání SP ČR

 • Statistika – Vývoj v celoživotním učení - Mgr. Božena Půbalová, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení

 • Vzdělávání pro budoucí pracovní místa - Ing. Jaromír Janoš, jednatel společnosti TREXIMA, spol. s r.o., na základě studie Svazu průmyslu a dopravy ČR „Slaďování nabídky a poptávky na současném trhu práce“

 • Podpora celoživotního učení z Integrovaného regionálního operačního programu - Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR

 • Financování celoživotního učení z ESIF – Mgr. Viktor Kubát, MBA, ředitel odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT

 • Intervence Školy jako centra celoživotního učení v projektu P−KAP - PhDr. Jiřina Novotná, Oddělení pro další vzdělávání NÚV

 • KAP a jeho plánované aktivity - Ing. Radovan Výsmek, koncepční a rozvojová činnost v oblasti školství, Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje


 

Z referátů a panelové diskuse předních odborníků vyplynula následující doporučení pro rozvoj odborného vzdělávání:

 • Nástup 4. průmyslové revoluce je nutné chápat jako výzvu, která školství a vzdělávání i trhu práce přináší nové příležitosti.

 • Je důležité naplňovat aktivity související se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Strategií digitálního vzdělávání a Strategie digitální gramotnosti.

 • Je třeba posilovat roli celoživotního učení, a to včetně posílení postavení škol coby center celoživotního učení.

 • Je nezbytné podporovat další rozvoj Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání a posilovat proces uznávání výsledků učení.

 • V souvislosti s digitalizací je třeba významnější měrou přehodnotit současné nastavení podmínek práce a vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a pokračovat v procesu modernizace služeb zaměstnanosti.

 • Je třeba nadále podporovat zapojení podniků do spolupráce se školami, zapojení aktuálních a zaměstnavateli využívaných technologií do výuky v souladu s prioritami operačních programů fondů EU.

 • Výzvu 4. Průmyslové revoluce zohlednit při přípravě nového programového období EU 2021+.

 • Je nutné podporovat slaďování priorit vzdělávací politiky na národní a regionální úrovni cestou akčního plánování.

 

Celostátního semináře se zúčastnilo 110 odborníků ze všech druhů odborných škol, úřadů práce, krajských úřadů, podniků a dalších organizací z České republiky.

Účastníci semináře děkují pořadatelům semináře za jeho přípravu a uspořádání a oceňují při tom jejich obětavost. Konstatují, že seminář opět přispěl k užitečné diskusi o zlepšování celoživotního učení, a proto doporučují, aby se podobný seminář konal i v příštím roce.

V Kroměříži dne 19. května 2017            

Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací