›  Semináře

Celoživotní učení - Kroměříž 2016

Ve dnech 10.5. - 11.5.2016 se v Kroměříži uslutečnil 23. ročník semináře
Celoživotní učení – Kroměříž 2016 s podtitulem Priority ve vzdělávání a trh práce

Memorandum z celostátního semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2016

„Priority ve vzdělávání a trh práce“

Ve dnech 10. a 11. května 2016 se v Kroměříži konal 23. ročník celostátního semináře, který se zabývá aktuálními otázkami celoživotního učení. Pořadateli semináře bylo Město Kroměříž, Okresní hospodářská komora Kroměříž, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro vzdělávání. Záštitu nad seminářem převzal Mgr. Bohuslav Sobotka – předseda vlády ČR, Mgr. Michaela Marksová – ministryně práce a sociálních věcí, Ing. Karla Šlechtová – ministryně pro místní rozvoj, Ing. Jan Mládek, CSc. – ministr průmyslu a obchodu, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. - prezident HK ČR, Ing. Dagmar Kuchtová – generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy, MVDr. Stanislav Mišák - hejtman Zlínského kraje, Mgr. Jaroslav Němec – starosta Města Kroměříže.  Partnery semináře byly Zlínský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, generální ředitelství Úřadu práce ČR, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Chropyňská strojírna a. s., Elektro Kroměříž a.s., TOSHULIN, a.s.,  Global Business s. r. o., Kromexim a.s., Technické provedení semináře zajišťovaly Okresní hospodářská komora Kroměříž, SŠ-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a SŠ-Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9. 

 

Seminář zahájil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec, Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR.

 

Cílem 23. ročníku semináře bylo prezentovat a diskutovat témata počátečního odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v kontextu s odpovídajícími prioritami jednotlivých ministerstev i operačních programů Evropského sociálního fondu pro programovací období 2014 – 2020.

Seminář měl přispět k úspěšnému dialogu vzdělávací a zaměstnavatelské sféry.

 

Jednotlivá vystoupení byla zaměřena k tématu:

Úvodní blok

 • Průmysl 4.0 – česká cesta

Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra MPO

 • Motivace českých firem a jejich zaměstnanců akceptovat koncept Průmysl 4.0

Ing. Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a prezident Elektrotechnické asociace SP ČR

 • Měnící se trh práce

     PhDr. Martin Sycha, Ph.D., odbor trhu práce MPSV

 • Modernizace odborného vzdělávání

Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT

 • Ing. Pavel Roman, viceprezident ČNOPK

 

Blok I      

Priority ve vzdělání na národní a krajské úrovni

 • Podpora vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů s důrazem na celoživotní učení

          Ing. Radana Leistner Kratochvílová, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje MMR

 • Podpora krajského akčního plánování - představení projektu OP VVV

    PhDr. Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV

    Mgr. František Novák, hlavní manažer projektu NÚV

 • Výsledky šetření na školách a možnosti jejich využití při tvorbě Krajských akčních plánů

          Mgr. Martin Úlovec, vedoucí oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání NÚV

 • Krajský akční plán Zlínského kraje

     Mgr. Stanislav Jaša, odbor strategického rozvoje ZK

 

Blok II     

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou trhu práce – opatření politiky zaměstnanosti

 • Role služeb zaměstnanosti při snižování nesouladu mezi nabídkou a poptávkou trhu práce

PhDr. Eva Síkorová, GŘ ÚP ČR

 

Blok III               

Další vzdělávání a trh práce

 • Spolupráce MPSV a MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání – Koordinační skupina pro komplementarity OPZ a OP VVV

     Mgr. Ivo Jupa, předseda Koordinační skupiny

 • Vybrané projektové záměry podporované z OP Z

RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel FDV

Ing. Martin Čabrada, vedoucí oddělení projektů služeb zaměstnanosti GŘ ÚP ČR

 

Blok IV               

Mistrovská zkouška

 • Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací – projektový záměr OP Z

Ing. Jiří Strádal, hlavní metodik projektu Rozvoj a implementace NSK  NÚV

Roman Pommer, viceprezident HK ČR

 

Z referátů a panelové diskuse předních odborníků vyplynula následující doporučení pro rozvoj odborného vzdělávání:

 • Trend zvaný Průmysl 4.0 vyvolává potřebu nového nastavení politik trhu práce a vzdělávání včetně rekvalifikací s důrazem na vznik a podporu nových studijních oborů vycházejících z potřeb interdisciplinární integrace;
 • I nadále podporovat zapojení podniků do spolupráce se školami, zapojení aktuálních a zaměstnavateli využívaných technologií do výuky v souladu s prioritami OP VVV a intervencemi Podpory krajského akčního plánování;
 • Podporovat slaďování priorit vzdělávací politiky na národní a regionální úrovni cestou akčního plánování;
 • Prohlubovat systémové vazby mezi trhem práce a vzděláváním cestou realizace odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a skrze zajištění účasti odborníků z praxe ve výuce;
 • Zajistit vnímání odborného vzdělávání jako kvalitní součásti vzdělávací soustavy, kdy odborné vzdělávání představuje směr, který připraví absolventy dobře se uplatňující na trhu práce;
 • Zvýšit zájem o odborné vzdělávání u mladých lidí a jejich rodičů, zejména u žáků základního vzdělávání, a to včetně zvýšení prestiže absolventů technických oborů;
 • Pokračovat v procesu modernizace služeb zaměstnanosti;
 • Zvyšovat účast na dalším vzdělávání; 
 • Podpořit zavedení institutu mistrovských kvalifikací a mistrovské zkoušky;
 • K dosažení výše uvedených cílů efektivně a koordinovaně využít finanční prostředky z ESI fondů;

 

Celostátního semináře se zúčastnilo 110 odborníků ze všech druhů odborných škol, úřadů práce, krajských úřadů, podniků a dalších organizací z  České a Slovenské republiky.

Účastníci semináře děkují pořadatelům semináře za jeho přípravu a uspořádání a oceňují při tom jejich obětavost. Konstatují, že seminář opět přispěl k užitečné diskusi o zlepšování celoživotního učení, a proto doporučují, aby se podobný seminář konal i v příštím roce. 

 

V Kroměříži dne 11. května 2016

Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací