›  Semináře

Celoživotní učení - Kroměříž 2015

Ve dnech 13.5. - 14.5.2015 se v Kroměříži uslutečnil již 22. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015 s podtitulem Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015.

 

Memorandum z celostátního semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015

„Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“

Ve dnech 13. a 14. května 2015 se v Kroměříži konal 22. ročník celostátního semináře, který se zabývá aktuálními otázkami celoživotního učení. Pořadateli semináře bylo Město Kroměříž, Okresní hospodářská komora Kroměříž a Národní ústav pro vzdělávání. Záštitu nad seminářem převzali předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec, ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. a rektor UTB Zlín Prof. Ing. Petr Sáha, CSc, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Dagmar Kuchtová, předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Dan Jiránek. Partnery semináře byly Zlínský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní ústav pro vzdělávání, Hospodářská komora ČR, Chropyňská strojírna a. s., Elektro Kroměříž a.s., TOSHULIN, a.s.,  Global Business s. r. o. Technické provedení semináře zajišťovaly Okresní hospodářská komora Kroměříž, SŠ-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a SŠ-Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9. 

Seminář zahájil starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Cílem letošního 22. ročníku semináře bylo prezentovat a diskutovat témata počátečního  odborného vzdělávání, dalšího vzdělávání a podpora Roku průmyslu a technického vzdělávání. Jednotlivá vystoupení byla zaměřena k tématu:

 • 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání
  • Ing. Eduard Muřický, náměstek ministra MPO
  • Mgr. David Vondrák, Ph.D., koordinátor projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SP ČR
 • Podporujeme atraktivitu a kvalitu technického vzdělávání pro budoucnost průmyslu v ČR
  • Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra pro vzdělávání MŠMT
 • Přispíváme k adaptabilitě pracovních sil na trhu práce s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
  • Ing. Jan Marek, náměstek ministryně pro zaměstnanost MPSV
  • PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, pověřená řízením Úřadu práce ČR
 • Jaká je strategie regionálního rozvoje ČR a jak můžeme čerpat z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 až 2020 v oblasti celoživotního učení
  • Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky MMR
 • Podpora odborného vzdělávání ve vztahu k požadavkům trhu práce prostřednictvím OP VVV
  • Ing. Petra Vacková, garant oddělení koncepce OP VVV MŠMT
 • Zvyšujeme adaptabilitu a konkurenceschopnost pracovní síly, modernizujeme služby zaměstnanosti
  • Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce MPSV
  • PaedDr. Věra Kolmerová, ředitelka odboru zprostředkování a poradenství ÚP ČR

 

 

Z referátů a panelové diskuse předních odborníků vyplynula následující doporučení pro rozvoj odborného vzdělávání:

 • Dále podporovat zapojení podniků do spolupráce se školami (včetně systémových legislativních změn), zapojení aktuálních a zaměstnavateli využívaných technologií do výuky;
 • Prohlubovat systémové vazby mezi trhem práce a vzděláváním cestou realizace odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a skrze zajištění účasti odborníků z praxe ve výuce;
 • Podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání již od úrovně předškolního vzdělávání, a to včetně využití kapacit středních odborných škol prostřednictvím tzv. otevřených dílen;
 • Zvyšování relevance odborného vzdělávání odpovídající aktuálním požadavkům trhu práce na základě Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací;
 • Zapojit zaměstnavatele do zájmového vzdělávání;
 • Podpořit rozvoj kariérového poradenství jako nástroje podpory zájmu o odborné a technické vzdělávání;
 • Zajistit vnímání odborného vzdělávání jako kvalitní součásti vzdělávací soustavy, kdy odborné vzdělávání představuje směr, který připraví absolventy dobře se uplatňující na trhu práce;
 • Zvýšit zájem o odborné vzdělávání u mladých lidí a jejich rodičů, zejména u žáků základního vzdělávání, a to včetně zvýšení prestiže absolventů technických oborů;
 • Zefektivnění procesů zajišťování rekvalifikací (akreditace a nákup);
 • Pokračovat v procesu modernizace služeb zaměstnanosti;
 • Usilovat o zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky v globálních podmínkách;
 • Zvyšovat účast na dalším vzdělávání;  
 • K dosažení výše uvedených cílů efektivně a koordinovaně využít finanční prostředky z ESI fondů;

Celostátního semináře se zúčastnilo 120 odborníků ze všech druhů odborných škol, úřadů práce, krajských úřadů, podniků a dalších organizací z  České a Slovenské republiky.

Účastníci semináře děkují pořadatelům semináře za jeho přípravu a uspořádání a oceňují při tom jejich obětavost. Konstatují, že seminář opět přispěl k užitečné diskusi o zlepšování celoživotního učení, a proto doporučují, aby se podobný seminář konal i v příštím roce.  

V Kroměříži dne 14. května 2015

 

         

Kontakt

Komenského náměstí 435
761 01 Kroměříž

Tel.: +420 603 247 784

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací